Actualité

Fête du bouquet

Den 16. Mäi war d'Fête du bouquet vun engem Projet vum Fonds du Logement vun 4 Maisons jumelées zu Useldeng, dëst an Präsenz vun der Madamm Ministesch vum Logement an der Kultur, der Madamm Sam Tanson, der Presidentin vum Fonds du Logement, der Madamm Diane Dupont, dem Buergermeeschter vun Useldeng, dem Här Pollo Bodem an dem Schäffen- a Gemengerot vun der Gemeng Useldeng. Dëse Projet ass an der Energieklass A/A/A realiséiert ginn. De Käschtepunkt vum Projet chiffréiert sech op 1.419.495,13 € HTVA.